ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תיד

ב"ה, ו' אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

מר חיים שי' המכונה ד"ר שאשקעס

שלום וברכה!

בקשר עם נסיעתו לבקר אחב"י בהתפוצות וכו',

אשר בודאי הכוונה היא לעודד את רוחם ע"י חיזוק הקשר עם בני ישראל הנמצאים במקומות אחרים, והבאת פ"ש מאלו לאלו ביחד עם ההדגשה אשר עם ישראל חי ותורתו תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהן הנתונה מאלקים חיים.

יהי רצון שיצליח במילוי תפקיד האמור, יראה פרי טוב בעמלו, ויפעול בזה מתוך בריאות וטוב לבב.

ובודאי ובודאי ינעם לי להוודע בעתו ובזמנו מתוצאות נסיעתו ובקבלת ידיעות טובות מהמקומות אשר ביקר.

ומענין לענין, לרגלי מלאת לו שבעים שנה לארך ימים ושנים טובות,

יהי רצון מהשי"ת אשר עוד רבות בשנים יפעול לטובת בני ישראל בגשם וברוח אשר יחדיו יהלכון,

וכידוע פירוש רבנו הזקן, בעל התניא והשו"ע, בתואר עמנו אשר גוי אחד בארץ הם, שממשיכים האחדות - אחדות ה' - גם בארץ ובענינים ארציים.

בכבוד וברכה.

נ. ב. מצו"פ המחאה השתתפותי סמלית בהוצאות נסיעה האמורה כאמור, מסירת פ"ש לבני ישראל שליט"א.

ח'תיד

מר חיים.. שאשקעס: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תעט. חי"ד ה'צג.

פירוש רבינו הזקן: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תשיח, ובכ"מ. לעיל אגרת ח'שנג. לקמן ח'תפו. ח'תקסד. ח'תקסז. ח'תקעב.