ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תטו

ב"ה, ט"ז אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתביו מי"ג לחד"ז וממוצש"ק,

ופשיטא שהחשש ע"ד קפידא וכו' אין לו כל יסוד, לעכוב המענה מכאן, הרי כמו שכתבתי לכמה מאנ"ש, הוא אך ורק מרוב הטרדות.

לפלא שאינו מזכיר מפעולותיו בהפצת המעינות בתוככי הפצת היהדות בכלל, אף שהתקוה שעושה בפועל, ולמה ימנע הטוב מלהודיע עד"ז, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה, ויהי רצון שיהי' זה מתוך שמחה וטוב לבב,

והרי נמצאים אנו בימי סגולה חדש זיו, וכפירוש חז"ל שבו נולדו זיותני עולם, שהכוונה בזה שהאירו את העולם (ההעלם וההסתר), ומעשה אבות סימן (ונתינת כח) לבנים, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

ח'תטו

וכפירוש חז"ל: ר"ה יא, ב.

מעשה אבות: ראה ס' השיחות תשנ"ב ח"א ע' 79 הערה 82. וש"נ.