ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תיח

ב"ה, כ' אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

וכו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אייר, בנוגע... שדבר עמו וכו',

והנה באם חושש הנ"ל לדברים בהנוגע אלי, יסיח דעתו מזה לגמרי, כי אין זה מעניני כלל (ענינים של קפידא וכו').

ורק שכיון שמעורר בנוגע לצדקה, יתן כ"ה ל"י לישיבת תורת אמת.

באם החשש הוא לדברים הפוגעים ח"ו בכבוד כ"ק מו"ח אדמו"ר או כ"ק אביו אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - יורהו כת"ר ע"פ תורה מה שעליו לעשות בזה,

ומה שבידי הוא, שאזכירו על הציון הק' שהנ"ל לא יעשה רושם כלל,

ובהנוגע להפרשה לצדקה בקשר עם זה, יפריש כפי נדבת לבו. וכל המרבה וכו' ובלבד שיהי' בטוב לבב.

ויהי רצון שבכל האמור אך בטוב הנראה והנגלה יבשר.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

ח'תיח

מוהרש"י: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שצ, ובהנסמן בהערות שם.