ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תיט

ב"ה, כ"ד אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

הנהלת רשת ישיבות הערב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל המכתב מט"ז אייר עם המצורף אליו.

ובעמדנו בימים שבין ל"ג בעומר פרוס העצרת ועצרת זמן מתן תורתנו, יהי רצון שיקוים פירוש חז"ל במ"ש מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אותם העוסקים בשקו"ט ומלחמתה של תורה ולבתר איתהדרו ברחימותא דאחוה, נוסף על הענין כפשוטו קירוב הלבבות באופן דשבת (לשון התיישבות) גםיחד, עד להתאחדות גמורה,

והרי זהו ג"כ ההכנה וכלי לקבלת התורה, וכהסיפור בתנחומא, אשר בראות הקב"ה דויחן - לשון יחיד - ישראל נגד ההר, אז דוקא נתן התורה,

הן הנגלית והן הפנימית,

וכן יהי' בכל האמור במכ', ותשרה הברכה וההצלחה בעבודתם הקדושה האמורה, ועי"ז בכל עניניהם הכללים והפרטים גם יחד, וכהסיום, שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם.

בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה ולבשו"ט בכל האמור.

ח'תיט

פירוש חז"ל: זח"א נט, ב.

בתנחומא: (הוצ' בובער) הובא גם ביל"ש יתרו רמז רעג.