ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תכ

ב"ה, כ"ז אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"א אייר.

בעת רצון הזכירו.. על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו,

ובודאי לדכוותי' למותר להזכיר הוראת חז"ל, לעולם אל יתיאש אדם וכו' ובפרט ע"פ המבואר בזה בתורת החסידות, שמסקנא מידית מזה לא להרפות מהשפעה באופן המתאים על הנ"ל בכיוון המתאים, וכמדומה כבר כתבתי בזה, מה שרואים במוחש במקרים דומים, שהשפעה בעקיפין סיכוים יותר טובים לה מאשר השפעה במישרים.

ועוד להעיר בקשר לכתבו שהנ"ל נמצא בטפול אצל רופא העוסק בבריאות הנפש, אשר אף שאינו ברור כ"כ לאיזה רופא מתכוון, אבל בכלל בעוה"ר סוג מיוחד ישנו מהנ"ל מתחילים הטפול מדבור על ה' וכבוד שמים וכבוד אב ואם וכו', וצ"ע ובירור גודל השכר ואפילו אם חושב הוא, האם אינו יוצא בהפסדו במשך הימים,

פשוט שכמה רופאים מהנ"ל שהועילו ורפאו בדרכים ישרים, ובפרט מעת שפרופסר אחד מצא עוז בנפשו להכריז ולהודיע אשר (היפך שיטת מייסד טפול זה - הידוע) הרי האמונה בה' נטי' דתית בכלל המביא תוכן בחיים וכו' וכו' הרי זה מדרכים הכי יעילים לרפואה וכו' הרי עדיין מכמה סיבות לא חדרה שיטה זו לחוגים רחבים של רופאים הנ"ל ובמילא מקום לבירור.

נעם לי לקרות במכתבו אשר עושה לטובת אנשי כפר חב"ד אלא שלפלא שמגביל העשי' בהוסיפו תיבת "בגשמיות",

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תכ

הוראת חז"ל: ברכות י, א.