ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תכב

ב"ה, ר"ח סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ג אייר.

ובעמדנו בריש ירחא תליתאי בו יהיב רחמנא אורין תליתאי לעמא תליתאי,

יהי רצון שכאו"א בתוך כלל ישראל יעשה ויבשר טוב בכל שלשת הדברים עליהם העולם (כפשוטו, והעולם קטן - זה האדם) עומד, תורה עבודה וגמ"ח.

וימשיך זה ויוסיף בברכת רחמנא בכל צרכי-אדם, אתם קרוים אדם, הנחלקים בשלשת הסוגים - בני חיי ומזוני רוויחי,

ובנקודה התיכונה שבכל הנ"ל הוא ענין התורה וקבלתה. וכלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר,

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בברכת החג ולבשו"ט בעניני הכלל והפרט

מ. שניאורסאהן

* * *

מהנכון שבתים הפרטים בכחב"ד - לא יהיו גבוהים יותר משתי קומות.

ח'תכב

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1306 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מהנכון: קטע זה למוהח"ז ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רצב, ובהנסמן בהערות שם.

בריש ירחא תליתאי: ה"ז כאלו נשלמו כל הז' שבועות וישראל מוכנים ועומדים לקבל התורה (תו,א לרבנו הזקן יתרו סד"ה בחדש השלישי. וראה בהוספות שם). ובפסיקתא דר"כ פסקא בחדש השלישי: ביום הזה באו מדבר סיני וכן הוא אומר היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות גו'.

ירחא תליתאי: שבת פח, א. וראה ר' נסים גאון שם (ממדרש תנחומא).

קרוים אדם: לאחר מ"ת (תוד"ה ואין נדה ע, ב).

בשלשת הסוגים: ראה תקו"ז חדש (קג, ד): רזא דתלת שמהן יה"ו משולשין ומתמן בני חיי ומזוני.

בני חיי ומזוני: בני מדעת (הנמשך דרך חוט השדרה) חיי מחכמה מזוני מבינה (מאירי אור ב, סז. הובא בביאוה"ז להצ"צ (לא נדפס לע"ע [ח"א ע' מדש) פ' וירא. וכ"מ בת"ז בהקדמה טו, רע"ב. וכבר העירו שצ"ע מל"ת להאריז"ל פ' תולדות ומליקוטי הש"ס ברכות) וראה ג"כ ביאוה"ז ס"פ וירא.