ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תכג

ב"ה, ר"ח סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה [חיים

מרדכי שי' הכהן]

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ה אייר.

... בענין המקואות - בכלל טובה הצעתו, אלא שבמקום ש(מסיבה) מציע לעשות בור המכשיר מן הצד - פשט לאחרונה לעשות ב' בורות מכשירים (מב' צדדים) א' - ע"י זריעה, ב' - ע"י השקה. ונכון במאד. וק"ל.

ח'תכג

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 476 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה חיים מרדכי: פרלוב, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חח"י ו'תשו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תמח.

בענין המקוואות: במכתבו: דעתי היא שיתקנו המקוה כדעת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב זצוקללה"ה זי"ע ועכי"א מקוה על גבי מקוה שהשקה תהי' למטה.. מובן שהמה [רבני העיר] מסכימים לזה אבל אומרים שצריכים לעשות עוד בור א' של מי גשמים למעלה שבו יפלו ויתכשרו ג"כ המים הרגילים ע"י זריעה (וזה כמובן חוץ מהבור של מי גשמים שצריך שיהי' מוכן בכל פעם להחליף את מי ההשקה שלמטה וגם של הזריעה כנ"ל)..

אבל אף אם נאמר שאיננו נחוץ כ"כ אבל מ"מ יש בזה איזה הידור.

בהמשך לזה - לקמן אגרת ח'תמח. וראה גם לעיל חיו"ד אגרת ג'קמ, ובהנסמן בהערות שם.