ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תכט

ב"ה, ערב חג השבועות, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מהרש"ז שי' שרגאי

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה לאחל לכ' ולכל אשר לו חג שמח, ובנוסח המסורתי שקבלנו מכ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

וכדרכו של יהודי לקשר עניני יום יום עם עניניא דיומא טבא, הרי יש קשר בין תוכן חילוף מכתבינו לזמן מתן תורתנו, על פי סיפור חכמינו ז"ל שלא ניתנה התורה עד שהבטחנו בנינו ערבים בעדינו. ומובן שהבטחה וערבות זו שניתנה בהר סיני מעידה שהדבר תלוי בידינו, זאת אומרת, הבטחה להשתדל שהילדים ילכו בדרך התורה והמצוות ועד למסירות נפש בפועל, וכמוכח ג"כ מהתחלת מתן תורה ועשרת הדברות, אנוכי ולא יהי' לך שהן מג' מצוות של יהרג ואל יעבור.

ולא עוד, אלא שמודגש בזה ג"כ שאם רוצים להבטיח שהילד לא יעבור על לא תרצח ולא תגנוב ולא תחמוד, הרי מוכרח שיהי' כל חינוכו מיוסד על האמונה באנוכי ובשלילת כל הענינים הנכנסים בגדר של לא יהי' לך. ולדאבוננו הראינו לדעת בימינו ובדורנו שאותה אומה שדגלה בשם כל מיני פילוסופיות ואידיאלים וכו' סוף דבר הי' שנתקיים בה רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני. משא"כ תורה, תורת חיים, המבטיחה לא רק חיים נצחיים בעולם הבא אלא גם חיים הראויים לשמם בעולם הזה.

בכבוד ובברכת החג.

ח'תכט

מהרש"ז שי' שרגאי: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תש, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תצה. ח'תרה.

סיפור חכמינו: ראה גם לעיל אגרת ח'תכד, ובהנסמן בהערות שם.

שאם רוצים: ראה גם לעיל אגרת ח'שלח. לקמן ח'תרסד.