ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תלב

ב"ה, ט' סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

התלמידים שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבכם מיום ד' בסיון על דבר סיום התלמידים שי' של כיתה ח', שיתקיים אי"ה ביום טו"ב (י"ז) בסיון.

וביחוד נעם לי להוודע שחלק מהתלמידים, ואתם הכותבים בפרט, תמשיכו למודכם בישיבה. ואשריכם ומה טוב חלקכם שזכיתם לכך. ותקוותי שתשפיעו על האחרים שכולם ימשיכו בישיבה לימוד תורתנו הקדושה, תורת חיים, שנקראת כך על שם שהיא נותנת חיים ללומדי' ומקיימי', ולא רק חיים נצחיים בעולם הבא, אלא גם חיים כפשוטם בעולם הזה, חיים מאושרים בגשמיות וברוחניות, וכיוון שהעניין לטובתם ולטובת בני משפחתם, הרי מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא כלל גדול בתורה, מחייבת שתשתדלו להשפיע עליהם להמשיך לימודם בישיבה, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

ימים אלו, ימי תשלומין לזמן מתן תורתנו, ימי סגולה הם, והתקווה שחגותם חג קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ותמשיכו משמחה זו בכל ימות השנה, עד שבכל יום ויום יהיו דברי התורה כחדשים בעיניכם, כציווי חכמינו זכרונם לברכה, כמו בשעה שניתנה התורה על ידי משה רבינו במעמד הר סיני.

וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בברכה להצלחה בלימוד התורה ובקיום המצוות בהידור.

ח'תלב

נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 526 (ג' סיון תשנ"ב).

כציווי חכמינו: ראה גם לעיל אגרת ח'תכה, ובהנסמן בהערות שם.