ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תלג

ב"ה, י' סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד קרן התולדה באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

בפקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א הננו לאשר קבלת מכתבם מיום ל' בניסן על דבר יסוד ארגונם הנכבד, ואלו דברי המענה של כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בודאי שענין כזה לא נצרך להסכמה מיוחדת, כיון שראשון לצוויי בורא העולם ומנהיגו ויוצר האדם הוא צווי פרו ורבו ומלאו את הארץ. והרי נוסף על זה שהתורה, תורת חיים, היא הוראה בחיי היום-יום, גם הסדר בתורה - תורה היא, כפתגם כ"ק רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע. ולכן כבר מודגשת חשיבות הענין להיותו צווי ראשון בתורתנו הק'.

ואם בכל עת ובכל מקום מודגש הדבר ויסוד בתורתנו הק', על אחת כמה וכמה בדורנו זה ובארצנו הק', ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ברכתי שלוחה לכל העוסקים במפעל נכבד זה ותבוא עליהם ברכת ה'.

בכבוד ובברכה.

מזכיר

ח'תלג

כפתגם: לקו"ד (כרך ד) תשמו, א. וראה גם לעיל ח"א אגרת עז.