ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תלד

ב"ה, י"ב סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר ארי' שי' צווייג מנהל בי"ס

ממלכתי דתי מבשרת

ירושלים דאר נע, הרי יהודא

שלום וברכה!

בזה הנני לאשר קבלת מכתבו מכ"א באייר בענין קליטת בוגרי בית ספרו לכפר חב"ד.

מובן שהענין שייך להנהלת בתי הספר בכפר חב"ד, כיון שכאן לא ידועים הפרטים, וכ' יכול לפנות ישר להם "על פי הצעתי מכאן", ונאמנים הם שיעשו כל האפשר לקלוט נערים למסגרת החנוך על טהרת הקדש.

כיון שכל ענין הוא בהשגחה פרטית, עלי החובה והזכות לנצל הזדמנות כתבו אלי להביע תקותי, על יסוד מאמר רבותינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, שכ' בודאי משתדל להחדיר בתלמידי ביה"ס אשר תחת הנהלתו יראת שמים טהורה במדה הכי גדולה, וכמובן וגם פשוט באופן מעשי, כוונתי שרגש היר"ש שלהם יתבטא בהנהגה יום-יומית ובמעשה בפועל. ובהביא בחשבון אשר בתקופתנו זו כמה רוחות בלתי רצויות ובלתי מצויות מנשבות בחוץ, והשפעת הרחוב לעתים קרובות חותרת תחת יסודות התורה והמסורה, נוסף על הנסיונות הרגילים בדרך החיים של הנוער, לכן אם רוצים שהתלמיד הבוגר ישמור על דרגא מסוימת בנוגע לתורה ומצוותי', הרי מתפקידו הראשי של בית הספר להעניק להתלמיד כל עוד נמצא בין כתלי ביה"ס במדה גדולה וגדושה יותר, בכדי אשר לאחרי השפעת הרחוב והחוץ תשאר אצלו בכל זה לכל הפחות המדה המינימלית של עניני קדושה וטוב ברוח חייו.

והרי גם זה מהחילוקים שבתקופתנו זו ממה שהי' בימי זקנינו ואבותיהם, אשר אז ההנהגה על פי התורה והמסורה הי' דבר פשוט, ועיקר תפקיד החדר והישיבה הי' להוסיף בתלמיד ידיעות בתורה ועניני', משא"כ עתה, שברוב המקרים על ביה"ס לחנך את התלמיד בעניני דתנו ותורתנו הנצחיית, מתחיל מא"ב של הנהגה מתאימה וכו'.

ובודאי לדכוותי' האריכות למותר.

וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בכבוד ובברכה.

ח'תלד

מאמר רבותינו: מכות כג, א.

בודאי משתדל: רארה גם אגרת שלאח"ז.

מהחילוקים שבתקופתינו: ראה גם אגרת שלאח"ז. לקמן ח'תקלו. ח'תרסד.