ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תלו

ב"ה, י"ב סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לאברכים הנעלים בוגרי מחזור ד' דביה"ס

חב"ד ביפו,

יצ"ו...

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם וכן תמונתם, וכבקשתם אזכירם לטובה ולברכה.

כבר מלתי אמורה לבוגרים ומסיימים שבעניני קדושה בכלל, ובלימוד התורה בפרט, לא שייך סיום אלא במובן של התחלה והכנה למדריגה יותר גבוה' בלימוד התורה ובחיי יום-יום על פי תורה ומצוותי'. ולכן התקוה חזקה שכל אחד ואחד מכם ימשיך וילך בכח זה בהתקשרות ודבקות אמתית בדרך התורה והמצוות בחיות וחום חסידותיים, מוסיף והולך.

וכיון שמכתבם נכתב ערב זמן מתן תורתנו, תורת חיים ותורה נצחיית, בודאי יזכרו תמיד כי לא ניתנה התורה עד שנעשו בנינו ערבים בעדינו, הרי ערבות זו נוגעת לכל עם בני ישראל, ובידיכם לקיימה, הן בנוגע לעצמכם והן בהשפעה על זולתכם, והובטחנו הבא לטהר, וכדיוק בזה ליטהר ולטהר אחרים, מסייעין אותו.

והשי"ת יצליח את כל אחד ואחד מכם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

ח'תלו

בנינו ערבים: ראה גם לעיל אגרת ח'תכד, ובהנסמן בהערות שם.

והובטחנו.. כדיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.