ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תלז

ב"ה, י"ג סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות מו"ה

ישראל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיו"ד סיון בקשת ברכה בשם אחד המשתכנים במחנו הט' עבור הילד...

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק. מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

ונשען על מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ארשה לעצמי לעודדו את כת"ר וכל הנשמעים לקולו בנוגע לבנין הישיבה ההולכת ונבנית בקרית גת אשר גודל חשיבות הענין בודאי אין צריך אריכות כלל וכלל, ולא באתי אלא להדגיש אשר בקישור עם ביאתם של כמה עולים חדשים הרי החשיבות גדולה פי כמה וגם הזריזות בהקמת הבנין בשביל לקלוט המספר הכי גדול שבאפשרי מהנוער העולה, שהרי זהו ענין שהזמן גרמא, שמוכרחת להיות הקליטה בסמיכות לעליתם, כי בל"ה עלולים להקלט במקומות אינם רצוים כלל, וד"ל.

וע"פ הודעת חז"ל שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחן בודאי שכשמתוסף בהכרח נתוסף ג"כ בהאפשריות והיכולת.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תלז

מאמר רז"ל: מכות כג, א.

בנין הישיבה: ראה גם לעיל אגרת ח'רפט, ובהנסמן בהערות שם.

הודעת חז"ל: ראה תנחומא פינחס יד.