ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תלח

ב"ה, ט"ז סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ג סיון

ובכלל ידועה דעתי, שאינה נוחה מקניות של שערס וכיו"ב, ובנוגע לפועל יתייעץ עם ידידיו על אתר.

לפלא שאין מזכיר מפעולותיו בהפצת המעינות ובפרט שהרי ז"ע באנו מימי מתן תורה, וכמדובר איזו פעמים, שאז הנגלה שבתורה ניתן בנסתר (ברמז באותיות דעשה"ד, וכמבואר באזהרות הרס"ג) והנסתר דתורה (מעשה מרכבה) ניתן בנגלה, עד שרואים כל העם,

והרי הימים צ"ל נזכרים ונעשים, ומה להלן כו' אף כאן וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

ח'תלח

אינה נוחה.. שערס: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קכ. חי"ט אגרת ז'רלז. חי"ח אגרת ו'תתקכב.

וכמבואר איזה פעמים: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תצו, ובהנסמן בהערות שם.

נזכרים ונעשים: ראה גם לקמן אגרת ח'תקפב, ובהנסמן בהערות שם.

ומה להלן: ברכות כב, א.