ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תמא

ב"ה, י"ט סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב משולם

זלמן שי'

... לההערה בתוד"ה קטן (ב"ק קט, ב) דפי' דהטבלת גר קטן בלא אביו בפלוגתא שנוי' בכתובות (יא, [א]) - מובן שהכוונה להדיחוי שם הכא במאי עסקינן כו'. וס"ל דגם עיקר דברי ר"ה נדחו (וכפי' הטור - יו"ד סרס"ח - בדעת בה"ג בזה).

- דאלת"ה מה מכריחו להש"ס לשינוי דחיקא דעסקינן בבאה להתגייר עם אבי': א) דמאן דכר שמי' דאב - במשנה ב) שבוי' ושפחה - לכ"ע אין צורך לאב, וא"כ עכצ"ל דבבא א' לצדדין קתני!

ח'תמא

מו"ה יעקב משולם זלמן: גרוגר, לוגאנא.