ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תמג

ב"ה, עש"ק פ' בהעלותך, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו,

... ויהי רצון אשר כהוראת פרשת שבוע זה: וידבר ה' גו' דבר אל אהרן גו' בהעלותך את הנרות וגו',

יעשה כאו"א כל התלוי בו בכדי להדליק את נר ה' נשמת אדם,

הן הנשמה אשר בעצמו והן נשמות בני ישראל אשר בסביבתו, סביבתו הקרובה וגם הרחוקה,

וכידוע פתגם-הוראת הבעש"ט אשר אהבת ישראל היא אפילו לזה הנמצא בקצה הארץ ולא ראה אותו מעולם,

וישתדל בההדלקה עד שיהא בהעלותך, שתהא שלהבת עולה מאלי'.

והידיעה אשר עושים את האמור ע"פ דבר ה', אשר דבורו של הקב"ה חשיב מעשה, היא עצמה מוסיפה כח ומרץ במילוי שליחות האמורה, מילוי מתוך שמחה וטוב לבב, אשר זוכה למלאות ציווי ה', וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תמג

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ב ע' 685.

פתגם: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'קצ, ובכ"מ.

דבורו: ב"ר פמ"ד, כב.

אהרן.. כאו"א: כמש"נ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים.

להדליק.. נשמת אדם: ראה לקו"ת ר"פ בהעלותך.

עולה מאלי': ראה עירובין נד, ב. הל' ת"ת לרבנו הזקן בסופן.

אשר זוכה: ראה רמב"ם סוף הל' לולב.