ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תמד

ב"ה, כ"ג סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב ידידי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בקשתו ברכה פ"נ שבעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו.

והרי נמצאים אנו בחדש השלישי אשר אף שלכאורה בששי בו ניתנה תורה, הרי מקשרים כל החדש בנתינת התורה ובסגנון ירחא תליתאי אורין תליתאין עמא תליתאי, והרי התורה היא המביאה ברכה והצלחה לבני ובנות ישראל בכל עניניהם ומתחיל בבנות ישראל וכמובא במכילתא ומדרשים, כה תאמר (בלשון רכה) לבית יעקב, אלו הנשים, ואח"כ ותגיד גו'.

בברכה לבשו"ט בטוב האמיתי שהוא טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות וביחד עם זה גם טוב הנראה והנגלה.

ח'תמד

הרב ידידי': דינורי, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ז ה'תשפב.

ובסגנון: שבת פח, א.

טוב לשמים: קידושין מ, א.