ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תמה

ב"ה, כ"ה סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת חי' בתי' תחי'

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבה מי' סיון עם המצורף אליו, ובהתענינות ראיתי את הבול המצורף.

ובכלל הרעיון נכון הוא ומכמה טעמים, אלא שלפלא קצת ציור הלוחות אשר בודאי יודעת שצריכים להיות מרובעות גם מלמעלה ולא בחצי עיגול, וכמבואר ממאמרי חז"ל בכ"מ [ומהם בבא בתרא יד, א] וכמפורסם ג"כ ע"י הציור שעל השיחות לנוער וכו' כוונתי בהנ"ל לא לשם בקורת סרק אלא שכאשר יתמו כולם (בולים אלה) לתקן בהדפסה הבאה ועד"ז בשאר המקומות בם נמצא ציור לוחות.

אף שאין מזכירה עד"ז תקותי שהתייעצה בנוגע לבולים עם שאר בתי ספר הרשת, שהרי גם בזה יש להשתדל שיהי' קו אחיד בכל בתי הספר.

לפלא שאינה מזכירה מעניני ביה"ס בכלל ובפרט ובטח תמלא בהזדמנות הבאה.

כיון שאינה מזכירה בנוגע לבריאות התקוה שזהו סימן שהכל בסדר.

בברכה לבשו"ט.

ח'תמה

ציור הלוחות: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תקפב. בארוכה עד"ז ראה שיחת ש"פ תשא תשמ"א ויום שמח"ת תשמ"ב.