ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תמו

ב"ה, כ"ה סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ ענף עץ אבות

בעל מדות

תרומיות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

תקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר חזר מנסיעתו, ובודאי לא ימנע הטוב מלהודיע איך מצא בני משפחתו בפרט, ובני המשפחה במובן הרחב, אנ"ש ואחב"י, בכלל. ובודאי למותר להדגיש שבכגון זה כל המרבה לפרט הרי זה משובח ות"ח מראש, בתוספת תודה.

אמש בקרני מר שרגאי שי', ומובן שבין הנקודות העיקריות בשיחתנו תפסה מקום בראש בעית העולים החדשים, ובפרט בקשר עם התזכיר שנשלח מכאן מאז וההצעה שבו אשר הספקת מקומות קליטה ובנינים לעולים הצעירים תיכנס לתוך תקציב השיכון ולא על חשבון התקציב לחינוך, וכמבואר בתזכיר הנ"ל. להפתעתי, הנעימה כמובן, נודעתי שבישיבת הסוכנות נבחרה ועידה מיוחדת לדון בשאלה זו, ואשר כ' הוא היושב ראש של ועידה זו. זאת אומרת, אשר נוסף על השפעתו הטובה בנוגע הדיון וההחלטה של ועידה זו, הרי גם בידו לזרז ביצוע ענין זה ולהקדימו ככל הדרוש.

וכמדומני כבר כתבתי לכ' באחד ממכתבי בגודל מעלת הזריזות על פי הדגשת רבינו הזקן באגה"ק סי' כ"א בענין עקדת יצחק הנזכרת כמה פעמים בתפלות בנ"י ועד לדרשות המגידים והמטיפים וכו' וכו' וזלה"ק של רבה"ז שם: וזריזותי' דאברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם כי העקדה עצמה אינה נחשבה כ"כ לנסיון גדול לערך מעלת א"א ע"ה כו'. ומוסיף ביאור בזה אשר ענין הזריזות מראה על השמחה והחפץ למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו. ובנידון דידן שייך גם המשך דברי רבינו הזקן באגרת הנ"ל בגודל הזריזות בפרט במעשה הצדקה העולה על כולנה כו' שטוב לנו גם בעוה"ז להקדימה כל מה דאפשר. שהרי קליטה מתאימה של הנוער והצעירים הרי זו צדקה במובן הכי כולל ופנימי, צדקה תמידית בחיי עוה"ז ובחיי עוה"ב.

ואף שבודאי כל הנ"ל ידוע לכ', אבל הרי נצטוינו לזרז את המזורזים דוקא.

ימים אלו הגיעתני שמועה ששחררו העסקן פעטשערסקי וחבריו שי' מן המאסר והחזירום למקומם, אלא שלדאבוני לא קבלתי ע"ע אישור נוסף לשמועה זו. והלואי שתתאמת בקרוב.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות

מ. שניאורסאהן

ח'תמו

חלקה נדפס בלקו"ש ח"י ע' 205 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד ובהנסמן בהערות שם.

מנסיעתו: לרוסיא. ראה גם לקמן אגרת ח'תצד. ח'תקיג.

המזכיר: דלעיל ח'שכב.

באחד ממכתבי: ראה לעיל חי"ט אגרת ז'שצח. וראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תרלו, ב'תתכז.

נצטווינו: מכות כג, א.