ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תמז

ב"ה, כ"ה סיון, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מוהר"ר שאר ישוב שי' הכהן

שלום וברכה!

אף על פי שזמן רב לא נתקבלה ידיעה ממנו, אעמידו על חזקתו שהשלום והבריאות אתו בגו"ר גם יחד, ובפרט על פי פס"ד של המורה הגדול הרמב"ם הל' דעות ריש פ' ד', שבריאות הגוף ושלימותו מדרכי ה' הוא, ועל אחת כמה וכמה בריאות הנשמה ועניני'. ובזה - פעולותיו בהמכון שזכה והצליח לעמוד בראשו. ואגב, אם הופיעו ספרים ופרסומים נוספים בטח לא ימנע הטוב מלשלחם לכאן כמנהגו הטוב בעבר, ות"ח מראש.

ועל של עתה:

ימים אלו נודעתי שנתמנתה על ידי שר המשפטים ועדת משפטנים שהוטל עלי' להציע סדרת חוקים אשר תחליף את החוק האזרחי, בשטח דיני חוזים, מקח וממכר, שכירות וכדומה, הקיימים כעת באה"ק ת"ו משרידי המשטרים הקודמים, ואשר בין חברי הועדה יש ג"כ ב"כ מהדתיים, העו"ד ליפשיץ, ועוד זאת אשר הרשות נתונה לחברי הועדה להתייעץ עם מי שמוצאים לנחוץ בכל הענינים הנוגעים בתחום זה.

גם נודעתי מפי מומחים במקצוע זה, כי בשטח זה של דיני חוזה, מו"מ וכו', אפשר במיוחד לתקן הרבה מחמת הבלבול והערבוב של כמה חוקים, ועוד ועיקר שההתנגדות מצד הבלתי דתיים להפעיל משפט התורה בחלק זה דחו"מ תהי' מינימלית. אלא שכמובן שצריך להוציא ולקבץ מהחו"מ את הדינים השייכים לשטח האמור ולהכניסם למסגרת הנ"ל בניסוח המתאים, כי בודאי אשר הניסוח תופס מקום וישפיע על הצלחת המפעל לבסס את החוקים האזרחיים על יסוד תורתנו תורת חיים. ומובן וגם פשוט אשר אם המפעל הנ"ל יצליח, הרי יהיו סכויים מבוססים להקל התעמולה והפעולה להעביר צעד אחר צעד גם שאר השטחים שבשיפוט באה"ק ת"ו לדיני התורה.

כיון שארגון קבוצת תלמידי חכמים שיתעסקו בהנ"ל לע"ע בנוגע שטח החוזים וכו', הוא ענין מסובך ומכמה טעמים, הן מצד עצם הדבר והן מצד הארגוני וההוצאות וכו', עלה ברעיוני שהדרך הכי קרובה להבפועל ממש (שהרי גם הזמן גרמא שלא לאחר המועד) היא שחברי המכון שבלאו הכי מתעסקים בכגון דא, ובודאי חלק מהם במיוחד בשטח האמור, הרי מביניהם אפשר לבחור מסוגלים להעבודה האמורה במיוחד. וכיון שעל פי השמועה העו"ד מר ליפשיץ איש נוח הוא וכו' ויהי' מעונין גם מנקודת הדת לגשם הנ"ל, הרי אפשר שיופתר הענין בהצלחה רבה.

ואל התעניניות כת"ר ואל בינתו אשען, ולא אאריך יותר בהאמור. ויונעם לי להוודע מתגובת כת"ר על כל האמור, ובעיקר מהפעולות להביא הדבר לידי פועל ממש, ופשוט בשמירת הנקודה אשר זאת התורה לא תהי' מוחלפת, שמירה קפדנית.

בכבוד ובברכה, ובפ"ש אביו הרב שליט"א.

ח'תמז

מוהר"ר שאר ישוב שי' הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תקמה. ז'תקעא.

אביו הרב: דוד הכהן (הנזיר).