ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תמח

ב"ה, כ"ו סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה [חיים מרדכי שי' כהן]

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מבתר שבתא דפ' בהעלותך והקודמו.

... פשוט שבמקום שלא יסכימו למקוה זעג"ז - יש לעשות מן הצד, ושניים: לזריעה ולהשקה.

לכתבו ע"ד ניילאן ופלאסטיק - כמדומה (קרוב לודאי) ישנם שינויים (עתה, ומשתנה גם מזמן לזמן) בהנוגע להדברים מהם עושים הנ"ל. וכיון שכ"ק אדנ"ע מחשב גומי לדבר המקב"ט - אין להשתמש גם בהנ"ל.

בעת רצון יזכירוהו וכל אלה שכותבם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ח'תמח

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ז ע' 477 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה חיים מרדכי: פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'תכג, ובהנסמן בהערות שם.

פשוט: במכתבו: ע"ד המקוה.. מסרנו להבע"ב הממונים העוסקים בזה כהסכם כ"ק שליט"א בשולי המכתב הנ"ל שהתיקון מוכרח שיהי' ע"י השקה למטה בהרצפה וע"י זריעה מן הצד והמה מבטיחים להתחיל הדבר בפועל.

וראה גם אגרת הנ"ל, ובהנסמן בהערות שם.

מחשב גומי: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'שכ, ובהנסמן בהערות שם.

המקב"ט: המקבל טומאה.