ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תמט

ב"ה, כ"ו סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב אודות שאלת הדירה לאחרי החתונה בשעה טובה ומוצלחת.

ובכלל שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, מיוסד על מאמרי רז"ל בכ"מ, אשר בנוגע למקום הדירה והדירה עצמה, יש להתחשב בדעת האשה עקרת הבית, ובפרט כשאחד הטעמים הוא אופי הסביבה שנשים רגישות יותר להשפעת הסביבה והרבה חברות עושה, ומטעמים אלו מהנכון להתישב בכפר חב"ד, ובאם אי אפשרי הדבר בשום אופן מאיזה טעמים שיהיו, אזי משאר האפשריות לבחור מתאים לנקודה האמורה.

בידעי, אף כי רק [ע"י] מכתבים ולא פא"פ את אביו הוו"ח אי"א נו"נ שליט"א, תקותי חזקה שיש לו קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה' וכדברי האריז"ל החי בזה, ואם בכל הזמנים ובכל המקומות הי' הכרח בזה עאכו"כ בתקופתנו ובאה"ק ת"ו אשר ככתוב עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'תמט

למקום הדירה: ראה גם לעיל אגרת ח'רעז, ובהנסמן בהערות שם.

הרבה חברות עושה: ראה סוטה ז, א.