ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תנא

ב"ה, כ"ז סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אודות מצד בריאותו ודעת הרופאים.

וצדק בכתבו אשר כמה מקרים דומים לשלו ואולי עוד יותר חמורים, הרי ע"י הנהגה מתאימה יורד האבן מבלי נתוח ובהנהגה האמורה הוא גם אמבטיות חמות השתי' בכמויות חשובות אלא שגם נוהגים שבהמשקים תהי' גם כמות שומן צמחוני וכיו"ב, וכדאי לשאול את הרופאים בזה.

אין ברור כ"כ ממכתבו מקום האבן, כי לפעמים יש לגעת אליו ע"י צבת מתאימה לפצלו, שאז הירידה שלו בנקל יותר.

והשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ירפאהו ע"י טפול מתאים ורופא מתאים.

ובודאי למותר להאריך ע"ד הוספה בעניני תורה ומצות שנוסף על הציווי וגם זה עיקר להעלות בקדש בכל עת, הרי ההוספה מוסיפה בברכת השי"ת, וק"ל.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.