ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תנג

ב"ה, יום ג' פ' והנה פרח מטה אהרן גו' ויגמול שקדים

ברוקלין, נ. י.

ראש חדש תמוז, חודש הגאולה, ה'תשכ"ב

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק כ"א סיון.

ובעמדנו בראש חדש תמוז הוא חדש הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

והרי בתר רישא גופא אזיל.

יהי רצון שתהי' נשיאות ראש כל או"א בעניניו הפרטים ובענינים הכללים בם צריך לפעול - גם יחד.

פעולות כאו"א, בכל הענינים עליהם מסר נפשו בעל הגאולה והשמחה הבע"ל, וצוה עליהם לתלמידיו, לההולכים באורחותיו ובכלל - לכל השייכים אליו, בתוככי כלל ישראל.

תהיינה כמאן דבעי למיהוי ובזריזות (מצדו) ובמהירות (מצד העזר מלמעלה)

לקיים המטרה הפנימית של כל הפעולות: אנן פועלי דיממי אנן - מאכן ליכטיג - להאיר ועד שיומשך האור למטה להיות - נראה אור

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן

ח'תנג

כללי פרטי. האגרת נשלחה בתאריכים שונים. וראה גם לקמן אגרת ח'תעא. לקו"ש ח"ח ע' 332.

אהרן: משבעה רועים (תו"א מקץ לב, ב. ע"פ תיקונים שבז"ח - קד, א). וכל נפש יש בה מבחי' ז' רועים (תניא רפמ"ב).

בתר רישא: עירובין מא, א: לאחר פטירתו כו'.

נשיאות ראש: ראה לקו"ת במדבר בתחלתו.

ובזריזות: ראה אגה"ק סכ"א.

ובמהירות: ראה לקו"ת ס"פ קרח.

אנן פועלי: עירובין (סה, א) וכביאור הצ"צ (לקו"ד ע' 420. ספר המאמרים ה'תש"ח ע' 292 ואילך).

שיומשך.. אור: לקו"ת ס"פ קרח שם.