ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תנה

ב"ה, אדר"ח תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת רחל תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ו סיון ושלאחריו

ת"ח על הבשו"ט מעניני הגן וביה"ס, חגיגת הסיום וכו',

ובודאי משתדלים היא וכן בשאר בתי ספר הרשת שיהי' קישור ע[ם] התלמידים-ות שי' גם בימי החופש, ובפרט אשר נמשך הוא משך כו"כ שבועות, ואמרו חז"ל אם תעזבני יום יומים אעזבך, וכמה אופנים ודרכים בזה (גם שמשתנים ממדינה למדינה וממקום למקום) בנוגע לקשר האמור, ותשועה ברוב יועץ. ויהי רצון שגם זה יהי' בהצלחה, ובפרט בהתבונן בחשיבות הענין וערכו...

בעת רצון יזכירו כל שכותבת אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבה...

ח'תנה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 408 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מרת רחל תחי': זמיר. אגרת נוספת אלי' - לעיל ח'שטו.

ובודאי משתדלים: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תרצט. לעיל ח'תמ.

ואמרו חז"ל: ירושלמי ברכות בסופה.