ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תנו

ב"ה, ב' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ספרו, עבד המלך, על ספר התהלים.

ויהי רצון אשר ירבה חיילים לאורייתא בדברי תורה שבכתב ותורה שבע"פ, ולא רק בחלק הנגלה שבהם, אלא גם בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות,

והרי תורה אחת היא, ואדרבה - ע"פ המבואר בזהר הק' (פרשת בהעלותך את הנרות, קנ"ב א') פנימיות התורה היא נשמתא דאורייתא לגופי תורה חלק הנגלה,

אשר אם תמיד ובכל מקום הי' הכרח בזה, עאכו"כ בדורנו דרא דעקבתא דמשיחא ובאה"ק ת"ו אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, וכידוע אגרת הק' להבעש"ט אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה, קאתי מלכא דא מלכא משיחא.

בכבוד ובברכה.

נ. ב. להעיר באיזהו מקומן בספרו הנ"ל, אף כי מקופיא, מפני שאין הזמן גרמא: בתחלת הספר (ג, ב): נצטוינו בזה וכו',

לכאורה בכל בכגון זה - אין הלשון מתאים, כי למדים על הענין דא"ג (ממה שכתוב אשרי האיש אשר לא וגו') אבל לא שבא הכתוב לצוות. ולא עוד, אלא שי"ל שאין זה בגדר ציווי מצ"ע כ"א ע"ד עצה טובה קמ"ל, ויעוין רמב"ם הלכות דיעות ריש פרק וא"ו; לפיכך וכו' ויתרחק וכו' כדי ואומר אשרי האיש וגו' - שמדגיש כדי, ולא שהדבר אסור מצ"ע. וע"פ הנ"ל מובן ג"כ בפשיטות מאמר חז"ל (עבו"ז י"ח ב') ועליהם הכתוב אומר אשרי האיש וכו' שדברים הללו מביאין וכו' - ולא איסור מצ"ע.

שם (ד' ע"א) נצטוינו בזה להתמיד בלימוד כו' ולא לבטל מן התורה וכו', ומציין למאמר חז"ל עבו"ז שם, שמא יאמר אדם וכו',

ולכאורה גם בזה אינו מדויק, שהרי ממשיך במאמר חז"ל שם, אלך ואתגרה בשינה, תלמוד לומר, ובתורתו יהגה יומם ולילה, שהכוונה לא שלילת ביטול תורה, דפשיטא שעבירה היא ועליו נאמר כי דבר ה' בזה וכו' (סנהדרין צ"ט א') כי אם הענין דאתגרה בשינה, שהישן - אין בזה עון דביטול תורה. וק"ל.

לביאורו שם בגדרי דקיום מצות לא ימוש וכו' - יעוין באר היטיב בהלכות ת"ת לרבנו הזקן פרק ג'.

בסיום הספר (פ"ה ע"ב),

לפלא שנשמט עה"כ כל הנשמה תהלל וגו' פירוש חז"ל דעל כל נשימה ונשימה צריך לקלס (ב"ר ס"פ יד) ובדב"ר ספ"ב: חייב לקלס כו'.

ח'תנו

מו"ה שמואל: הומינר, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ה'קעא.

אגרת הק': כתר שם טוב בתחלתו.

נצטווינו בזה: עה"פ אשרי האיש גו' - נצטוינו בזה להתרחק מחברת הרשעים ולא יעבור על ידם אפילו בהעברה בלבד ואין צריך לומר שלא יעמוד להתעכב על ידם ולישב במסיבתם.

שם: עה"פ והי' כעץ שתול גו'.

ומציין למאמר חז"ל: שמא יאמר אדם הואיל ולא הלכתי לטרטיאות ולקרקסיאות ולא עמדתי בקנגיון אלך ואתגרה בשינה תלמוד לומר ובתורתו יהגה יומם ולילה.