ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תנט

ב"ה, ז' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך סעדי' שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' תמוז בקשת ברכה פ"נ.

וכיון שבתפלה נוהגים להזכיר גם בשם האם, יודיע השמות של כל אחד ואחת שכותב אודותם בצירוף שם האם שלהם, ויזכירום כאו"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ואלו שמתו ל"ע ול"ע הילדים שלהם, בטח יסבירם שעליהם להוסיף בדיוק זהירות חוקי ודיני טהרת המשפחה, וישאלו להם מורה הוראה היודעים הם כל הפרטים בזה ועל מנת לשמור עליהם מכאן ולהבא ככל הדרוש.

ולאלו שעדיין לא נתברכו בפרי הבטן, נוסף על דיוק זהירות בחוקי ודיני טהרת המשפחה יבררו באם לא הי' בהשידוך שלהם, פגיעה בכבוד בן או בת ישראל באופן שעל פי דין צריכים לבקשת מחילה.

ולאלו ואלו מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלהם ואת המזוזות בדירותיהם שתהיינה כולן כשרות כדין, והנשים תשמורנה על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

וכיון שהוא המביא הבקשה והוא בן ישיבה, מובן שעליו להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה והידור בקיום המצות, שמלבד גודל הענין מצד עצמו, הרי זה גם צנור וכלי לקבלת ברכת השי"ת בהמצטרך לו ובמילוי משאלות לבבו לטובה בהאמור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'תנט

האברך סעדי': דאהן. זונדרלנד.