ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תס

ב"ה, ז' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך בנימין יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז סיון.

בעת רצון יזכירוהו בתפלה למילוי משאלות לבבו, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יודיע בשורה טובה בהאמור.

והתקוה חזקה שלמותר להאריך [וע"פ הוראת הבעל שם טוב הידועה, שמכל ענין שאדם רואה ושומע - עליו ללמוד ממנו בעבודתו לקונו, הרי גם] עליו ללמוד במכש"כ וק"ו: ומה בנוגע לפקודת בשר ודם, הרי [בסביבה בה נמצא] מקיימים הפקודה מבלי להרהר אחרי' ומבלי לחפש טעמים ונמוקים וכו'

עאכו"כ בנוגע - להבדיל - לפקודת מלך מה"מ הקב"ה והמעשה הוא העיקר, הנהגה בחיי היום יומים מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ופ"ש חבריו שי'.

ח'תס

בסביבה בה נמצא: צבא.