ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תסב

ב"ה, ח' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה מאיר צבי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שנקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וכיון שהשגחה העליונה זיכתו והצליחתו ללמד תורה לבני ישראל, ז. א. טופח ע"מ להטפיח, בודאי עוסק גם בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שהרי זוהי הדרך המביאה לאהבת ה' וליראת ה' כמבואר בהלכות יסודי התורה לרבנו הרמב"ם ריש פרק ב', ומבואר בכ"מ, ועוד והוא העיקר שרואים במוחש כן, שהרי אי אפשר לבוא לאהבה וליראה כ"א ע"י התבוננות מתאימה, וק"ל, ועיין ג"כ הקדמה לספר חובת הלבבות.

בודאי יודע מפרשת חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ח'תסב

מאיר צבי: ערנטריי, מנשסטר.