ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תסג

ב"ה, ט' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מו' תמוז.

בעת רצון יזכירו אותה ומשפחתה שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבה, ובזה כמובן וגם פשוט, להצלחה בפעולות נשי ובנות חב"ד אשר במחנם הט'

והרי הימים ימי סגולה, בסמיכות לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון

מזכיר

נ. ב. לכתבה אודות, מאלע, הנה כיון שדעת איזה רופאים, שכשמסירים אותם, הרי על ידי זה עצמו - מגרים את הגוף ונותנים מקום אשר יחזור עוד הפעם, משא"כ (לדעתם עכ"פ) כשאין נוגעים בהם, וגם שלא לחכך ולגרד אותם וכו' - נוח יותר, והרי גם זה סימן טוב הוא, אשר אינם גורמים לה כל אי נוחיות, ולכן יש להתייעץ עם עוד רופא מומחה בכהנ"ל. ובאם יהי' חילוקי דיעות בין הרופאים, הרי שב ואל תעשה עדיף.