ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תסד

ב"ה, יו"ד תמוז, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר משה שי' ארם

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה במכתבו מכ"ג סיון ע"ד ביקורו בלוית חבריו שי' בכפר חב"ד, ומשיחת באי כוחנו אתם על בעיות הכפר וכו', שבודאי יביאו לתוצאות ממשיות ולמעשים בפועל.

ויומא קא גרים שקבלתי מכתבו וכן הידיעה מועד כפר חב"ד בסמיכות לימי הסגולה והגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע יב-יג תמוז, אשר בודאי ידועה לכ' פרשת הימים ההם בזמן הזה, עת שנשתחרר כ"ק מו"ח ממאסרו במדינתו לפנים אחרי מלחמתו הממושכה להגן על קדשי עמנו על אף הדיקטטורה והמשטר הענקי והעז. ולא עוד אלא שנצח במלחמתו אשר עדין עושה פירות ופירי פירות. נמצאנו למדים כמה גדול כוחו אפילו של יהודי אחד אם רק יש לו ההחלטה התקיפה ומסירות נפש בפועל. ומכאן ההתעוררות והחיוב למעשה בהנוגע לכל אחד ואחד מאתנו אשר ההשגחה העליונה זיכתה אותנו לחיות ולפעול במדינות חפשיות מגזירות וכו' ובתנאים שלא בערך נוחים וקלים יותר.

בכבוד ובברכת חג הגאולה - המחכה לבשו"ט.

ח'תסד

מר משה ארם: אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שפו, ובהנסמן בהערות שם.

נמצאנו למדים: ראה גם ב' האגרות שלאח"ז, לקמן אגרת ח'תרמד.