ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תסה

ב"ה, יו"ד תמוז, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר משה שי' שרת

שלום וברכה!

שמחתי להוודע מועד כפר חב"ד על דבר ביקורו בכפר, וכן נעמה לי הידיעה מבא כוחנו הרב בנימין שי' גורודצקי משיחתו את כ'. יחד עם הרושמים שנשארו אצלי מבקורו כאן הרי כל זה מצטרף לחשבון גדול לחזק בטחוני שאהדתו של כ' לכל שטח פעולותינו באה"ק ת"ו ולכפר חב"ד ביחוד, וכן בהנוגע לשאלות הכלליות שעמדנו עליהן בשיחתנו, הביאה ותוסיף להביא תוצאות ממשיות.

ומגלגלין בשורות טובות ליומא זכאה, שהידיעות הנ"ל הגיעוני בסמיכות לחג הגאולה יב-יג תמוז שהשנה היא שנת הל"ה לגאולתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע ממאסרו, אשר כ' בטח יודע פרשת הימים ההם בזמן הזה. וככל ימי זכרון בחיי הכלל והפרט של היהודי תכליתם שיהיו נזכרים ונעשים, היינו שהזכרון יעורר את המעשה בפועל. והנקודה העקרית של חג גאולה זה היא - כמה גדול כוחו של יהודי אחד, אשר בהחלטה תקיפה ומסירות נפש אמתית לא רק שיכול הי' להחזיק מעמד נגד דיקטטורה ומשטר ענקי ועז, אלא גם ניצח במלחמתו מלחמת ה' ועם סגולתו, ולא רק נצחון אישי אלא גם נצחון כללי אשר תוצאותיו ניכרים בעליל. ואף על פי אשר מי הוא זה אשר נשאו לבו להידמות לכ"ק אדמו"ר [נבג"מ] ובכוח המס"נ שלו בפרט - אבל לאידך הרי גם התנאים במדינות החפשיות שאנו פועלים בהם קלים הם שלא בערך, והנמשל מובן מק"ו ומגזירה בלתי שוה. ויהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו ימלא את תפקידו שהעמיסה עליו ההשגחה העליונה יחד עם הכוחות הדרושים לכך.

בכבוד ובברכה ובברכת חג הגאולה.