ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תסז

[י"א תמוז, תשכ"ב]

... כותב אודות מצב בריאות זוגתו תחי', ודעת הרופא (בקשר עם זה) בנוגע לעיבור וכו',

ובענינים כאלו מובן וגם פשוט שעליו לפנות לרב מורה הוראה בסביבתו ויורהו דעת תורה, תורתנו הק' ותורת חיים, בהאמור, כי אין מחליטין בכגון דא על דעת עצמו.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו ואת המזוזות בדירתו - שתהיינה כולן כשרות כדין, וזוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות, להפריש, בל"נ, לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום-טוב.

ובנוגע להדוחק בפרנסה, ידועה עצה היעוצה מרז"ל להרבות בצדקה ולחלקה ברבות פעמים (ראה אגה"ק סכ"א). ומהזמנים המסוגלים לזה הוא בבוקר דכל יום חול (ראה דא"ח עה"פ וישכם לבן בבוקר) קודם תפלת הבוקר (ראה הקדמת הסידור) - להפריש פרוטות אחדות לצדקה.

ח'תסז

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 472.

ידועה העצה: ראה גם לעיל אגרת ח'רעט, ובהנסמן בהערות שם.