ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תע

ב"ה, ט"ז תמוז תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הגאולה י"ג תמוז, בו כותב אודות הצעת נכבדות עבור בנו...

שי'.

שאף שלא סיימו עדיין המו"מ לפרטיו, אבל כבר התראו זע"ז וכו'.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בית חסידותי.

ובנוגע לפרטים (הכספים וכו') מובן שבזה על שני הצדדים לבוא לעמק השוה, והשי"ת יצליחם.

בעת רצון יזכירו את זוגתו תחי' לרפו"ש. ובכלל בכגון זה יש לעשות כדיעה אחידה של שני רופאים מומחים במקצוע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, והרי נכתב מכתבו ביום הגאולה.

מ. שניאורסאהן