ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תעא

ב"ה, י"ח תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ הרא"ר שליט"א, רב

ראשי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מי"א בתמוז, ותוכנו אודות האברך הנעלה הוו"ח אי"א נו"נ הרב אלי' שי' וואזאנא, בקשר עם משרת שו"ב בק"ק של כת"ר.

ויהי רצון שיכנס למשרתו תפקידו בשעה טובה ומ[ו]צלחת ובודאי אשר כת"ר מצדו יסייע בידו בנוגע לכל ההידורים הדרושים במלאכת שמים האמורה ותלוים בבעלי בתים והאיטלזים וכו' הנשמעים לרב ולא תמיד לשו"ב, ובפרט בשו"ב אשר אך זה עתה בא, ובודאי לכת"ר האריכות בזה אך למותר.

התקוה חזקה אשר ידוע לכת"ר מפרשת חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, שזה עתה באנו מהם, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל

והרי בתר רישא גופא אזיל,

יהי רצון שתהי' נשיאות ראש כל או"א בעניניו הפרטים ובענינים הכללים בם צריך לפעול - גם יחד.

פעולת כאו"א בכל הענינים עליהם מסר נפשו בעל הגאולה והשמחה הנ"ל, וצוה עליהם לתלמידיו, לההולכים באורחותיו, ובכלל - לכל השייכים אליו, בתוככי כלל ישראל.

תהיינה כמאן דבעי למהוי ובזריזות (מצדו) ובמהירות (מצד העזר מלמעלה)

לקיים המטרה הפנימית של כל הפעולות: אנן פועלי דיממא אנן - מאכן ליכטיג - להאיר ועד שיומשך האור למטה להיות - נראה אור.

בכבוד ובברכה.

ח'תעא

הרא"ר שליט"א: טואף, רומא.

בתר רישא: ראה גם לעיל גרת ח'תנג, ובהנסמן בהערות שם.