ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תעב

ב"ה, כ' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ז תמוז - יהפך בקרוב לששון ולשמחה - בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

בהתענינות קראתי אשר במשך הקיץ יהי' בתור רופא במחנה וכו',

והתקוה חזקה אשר ישתדל לא רק ברפואת הגוף של הפונים אליו, אלא גם ברפואת הנפש, ואדרבה, ובפרט שהרי גם הרופאים דתקופתנו באו לידי הכרה בגודל ההשפעה שיש לבריאות הנפש על בריאות הגוף, גדולה בהרבה מאשר שיערו מאז, כקבעם הסיסמא, נפש בריאה בגוף בריא.

ואת"ל הרי זה גם כן מתוכן הפנימי של אמונתנו, אמונת האחדות, אחדות המאחדת את כל הענינים אשר בבריאה, ענינים הגשמים והרוחנים, ובטח לדכוותי' האריכות בהאמור אך למותר.

והובטחנו, הבא לטהר - וידוע דיוק רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, לטהר (גם) אחרים - מסייעין אותו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב. בהכירי מלפני זמן מנהלי מחנה האמור, רצוני לקוות שיסייעוהו בפעולה האמורה ככל האפשרי ובחפץ לב.

ח'תעב

והובטחנו.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.