ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תעג

ב"ה, כ' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

מר ראובן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אודות הו"ל מחדש ספרי אבותיו, ושואל עצה בזה.

והנה בנוגע לעצם הספרים, כיון שלא ראיתים ובכלל - יש להתייעץ עם מומחים בכגון זה מהנמצאים בסביבתו ויראו הספרים

בנוגע למוסדות המתעסקים בכזה, בטח גם להם ידוע שבאם יש להספרים ומחברם שייכות למדינות אירופא, שסבלו במלחמה האחרונה, יש מקום לברר אצל ועד השלומין והפיצוים, שבמקרים מסוימים משתתפים בהוצאות הכנה לדפוס וכו', כן באה"ק ת"ו נמצאים איזה מוסדות המסייעים בהוצאות ספרי קודש, ובודאי יוכלו לברר הפרטים בזה ג"כ מרבנים וראשי ישיבות וכו'.

בהמשך לסיום מכתבו, בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה בהענינים אודותם כותב, בודאי עושים גם בדרך הטבע כי הרי על האדם לעשות התלוי בו בדרך הטבע, וזהו כלי לקיום מ"ש וברכך ה"א בכל אשר תעשה.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית עלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח וחובת גברא בקביעות עתים גם בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה', שבאם בכל הזמנים ובכל המקומות הי' הכרח בזה עאכו"כ בתקופתנו ובאה"ק ת"ו ביחוד אשר כמ"ש עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'תעג

מר ראובן: איינהורן, חיפה.