ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תעד

[כ"א תמוז, תשכ"ב]

... הרי רואים בעליל חסדי השי"ת ונפלאותיו בעניניהם הפרטים וגם בעניני ישיבת קרית גת. ובודאי כן יתן, ויה"ר שגם יוסיף בעתיד ויתקדש ש"ש. ואשרי חלקם שזכו להיות בראשית המפעל הק'. ויה"ר שימשיכו ויוסיפו בזה מתוך שמחה ובריאות.

ח'תעד

מהעתקה. האגרת היא אל מו"ה יעקב שי' פלס. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.

ישיבת קרית גת: ראה גם לעיל אגרת ח'רפט, ובהנסמן בהערות שם.