ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תעו

ב"ה, עש"ק מברכין חדש מנחם אב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו

ויהי רצון אשר בעמדנו בין המצרים, וביחד עם זה בסמיכות לחדש מנחם אב, אשר אבינו שבשמים ינחם את כל עמו ישראל, דוקא בעצמו, כאמור, אנכי אנכי הוא מנחמכם, ובנחמה בכפלים לתושי', בגשמיות וברוחניות גם יחד, ועד לטוב הנראה ונגלה לעיני בשר, למטה מעשרה טפחים.

והרי ההכנה והקדמה לזה, הוא הפצת המעינות חוצה, וכאגרת הקדש הידועה למורנו הבעש"ט ז"ל.

בברכה לבשו"ט מהצלחת עבוה"ק

מ. שניאורסאהן

ח'תעו

כללי פרטי. וראה גם לקמן אגרת ח'תפג.

נדפסה: בכתר שם טוב בתחלתו.

בין המצרים: ראה רשימות איכה להצ"צ רע"ז [אוה"ת נ"ך (כרך ב') ע' א'לו] והשיגוה דוקא כו'.

לחדש מנחם: מפורסם וידוע דחדש אב קרו לי' מנחם (גט פשוט סקכ"ט סקל"ה וכן בכנה"ג לאה"ע סקכ"ו ב"י סקמ"א).

בעצמו כאמור: פסיקתא הובאה בתוד"ה ראש (מגלה לא, רע"ב).

ובנחמה בכפלים: איכ"ר ספ"א. וראה פסיקתא דר"כ פסקא אנכי אנכי. לקו"ת נצבים (מח, א).

הידועה: נדפסה (בכמה הוצאות) בהקדמת הס' לקוטי אמרים להרב המגיד ממעריטש ז"ל.