ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תעז

ב"ה, כ"ז תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום 6/11 שהגיעני באיחור זמן רב וכן מכתב הקודמו.

מובן וגם פשוט שעליו ועל חבריו שי' להשתדל ככל האפשרי בהפצת תורתנו תורת חיים לימוד הנגלה ופנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, בכל מקום שידו מגעת.

כן מובן וגם פשוט שההנהגה צריכה להיות בדרכי נועם ובדרכי שלום שהם הן דרכי תורתנו הק' תורת חיים.

וכיון שנצטוינו על שני הענינים גם יחד, בודאי אשר בהנהגה מתאימה ובהשתדלות יוכלו למלאות שני הציווים, ז. א. להשתמט מעניני מחלוקת כי אם לעסוק בענינים האמורים הפצת התורה (נגלה וחסידות) ומצות, ומתוך טוב לבב.

ואם מי שהוא יחלוק עליהם ח"ו, לא לשים לב לזה, ולא להכנס עמהם בויכוחים, וסוף הדבר אשר ינצח האמור, תורת הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו.

ותקותי חזקה שהוא וחבריו... שי' ולכל לראש הרה"ח הר"א שי' הכהן טאויל יבשרו טוב בהנ"ל ככל הדרוש, והשי"ת יצליחם...

בברכת מזל טוב ולבשו"ט בכל האמור הן בענינים הכללים והן הפרטים.