ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תעח

ב"ה, כ"ז תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב תמוז, בו כותב אפשריות שונות בהנוגע לאופן הסתדרותו בעתיד הכי קרוב ושואל דעתי בזה.

דעתי ברורה ע"פ שרואים בתכונות בני אדם, אשר דוקא בגיל שלו בשנים אלו צריך ללמוד בהתמדה ושקידה בישיבה בסביבה ספוגה יראת ה' ואהבת ה', ובסגנון חכמינו ז"ל, אם לא עכשיו אימתי, וכנ"ל רואים במוחש שהדחי' ח"ו של הנ"ל לשנה או אפילו פחות מזה, עליו יש להמליץ מאמר חכמנו ז"ל, אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה, ובימינו אלה אשר רוחות בלתי רצויות נושבות בעולם וברחוב, הרי ברוב הפעמים, שמא הנ"ל קרוב לודאי, ואין להאריך בדבר המצער, ותקותי חזקה ששורותי אלה המעטות בכמות תספיקנה להעמידו על האמת על הטוב לפניו, להקדיש חדשים הבאים וכל המרבה הרי זה משובח ללימוד תורתנו תורת חיים, הנגלה והפנימיות, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

נ. ב. לכתבו אשר מי שהוא לא קיבל בספ"י כניסתו לישיבה רואים במוחש אשר כשמדברים בדברים היוצאין מן הלב להסביר החלטה האמורה, הרי סו"ס מתקבל האמת שטובתו היא בגשם וברוח גם יחד. ובכל אופן - ראה שו"ע יורה דעה סי' ר"מ בסופו.

ח'תעח

ובסגנון חכמינו: אבות פ"א מי"ד.

מאמר חכמינו: אבות פ"ב מ"ד.

והובטחנו: יומא לח, ב.