ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תעט

ב"ה, כ"ז תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרב יעקב דב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו בצירוף ספר באר יעקב על מס' יבמות וקנים, שיטה מענינת בהסברת ד"ת.

ויהי רצון אשר רבות בשנים ירבה חילו לאורייתא להפיץ לימוד התורה בהסברה הבנה והשגה,

הן נגלה דתורה והן פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות,

שגם בזה הציווי בדורותינו אלה, ללמוד עד שיבין וישיג כמבואר בכ"מ, וראה ג"כ הלכות ת"ת לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, סוף פרק ב' ושם פרק א' סוף סעיף ד'.

בכבוד ובברכה.

נ. ב. כדרכי אבוא באיזה הערות, והם:

גם בתרשימים משתדלים באם רק אפשרי, שתהי' שייכות בין הסימן והדבר המסומן, ועפי"ז לכאורה בסימן לאיסור צ"ל בהיפך מהסימן לזיקה,

לכאורה הסימן ליבום ולאיסור היינו הך בספרו.

בהחליצה צ"ל ענין של הפסק קו בהפסקים משא"כ ביבום שהוא קישור (קו בלתי נפסק).

ע"פ הנ"ל ג"כ מובן שבנשואין אין מקום לקו בהפסק.

ועוד להעיר משטח אחר לגמרי, שלא נראה לי מרובע לסימן (זכר), שהרי אין מרובע מששת ימי בראשית.

מצו"פ רשימה שתקותי שתעניין את כת"ר שי'.

ח'תעט

הרב יעקב דב: קנטור, תל אביב.

אין מרובע: ראה גם לעיל ח"ב אגרת שס.

מצו"פ רשימה: שיחת ש"פ חו"ב תשכ"ב (נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 599 ואילך).