ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תפ

ב"ה, כ"ז תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג תמוז, בו שואל האם מותר לשנות לנוסח חב"ד (נוסח האר"י ז"ל).

פשוט שמותר לשנות, ובלבד שתהי' ההחלטה בזה לתמיד, כיון שאין לשנות מנוסח האר"י ז"ל לנוסח ספרד ואשכנז כמבואר בפוסקים אחרונים.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, נוסף על

העיקר - לימוד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות.

בעת רצון יזכירו כל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'תפ

מהעתקה.

פשוט שמותר לשנות: ראה גם לעיל אגרת ח'רעח, ובהנסמן בהערות שם.