ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תפג

ב"ה, ער"ח מנ"א, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו בין המצרים ובסמיכות לחדש מנחם אב,

יהי רצון אשר ינוחמו כל עמנו בית ישראל ודוקא ע"י הקב"ה בעצמו, כאמור אנכי אנכי הוא מנחמכם, ודוקא בנחמה בכפלים כאמור נחמו נחמו עמי בגוף ונפש ובגשמיות וברוחניות, בטוב העליון ובטוב הנראה והנגלה.

וההכנה וההקדמה לזה, הרי היא הפצת המעינות חוצה, וכאגרת הקדש הידועה למורנו הבעש"ט ז"ל.

בברכה לבשו"ט בעניני הכלל והפרט

מ. שניאורסאהן

ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ט תמוז ושלאחריו - ובנוגע האם לבנות על עמודים - פשוט שבזה צריך לעשות כהוראת המהנדסים.

ח'תפג

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ח ע' 357 והושלמה עפ"י צילום האגרת. וראה גם לעיל אגרת ח'תעו.

נדפסה: בכתר שם טוב בתחלתו.

ז"ע: קטע זה נכתב למוהח"ז ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רצב, ובהנסמן בהערות שם.

האם לבנות: בכפר חב"ד.

בין המצרים: ראה רשימות איכה להצ"צ רע"ז [אוה"ת נ"ך (כרך ב) ע' א'לו]: והשיגוה דוקא כו'.

לחדש מנחם: מפורסם וידוע דחדש אב קרו לי' מנחם (גט פשוט סקכ"ו סקל"ה. וכן בכנה"ג לאה"ע סקכ"ו ב"י סקמ"א).

בעצמו: פסיקתא הובאה בתוד"ה ראש (מגילה לא, רע"ב).

בנחמה בכפלים: איכ"ר ספ"א. וראה פסיקתא דר"כ פסקא אנכי אנכי. לקו"ת נצבים (מח, א).

בטוב העליון: ראה אגה"ק סו"ס יא.

הידועה: נדפסה (בכמה הוצאות) בהקדמת הס' לקוטי אמרים להרב המגיד ממעזריטש ז"ל.