ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תפד

ב"ה, א' מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז תמוז.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה.

ומאחר שלומד בישיבה הק' תומכי תמימים אשר בלוד, בודאי למותר להאריך אשר הלימוד צריך להיות בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות, ונוסף על העיקר שכן הוא ציווי השי"ת הרי זה גם צנור וכלי לקבלת ברכת השי"ת בהמצטרך.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בבית הוריו שיחיו שתהיינה כולן כשרות כדין.

לכתבו אודות השליטה בעצמו. - המענה על זה מובן ממה שנתבאר בספר תניא קדישא, והנקודה שהמוח שליט על הלב, שהמלה שליט מורה [ע]ל שנים, א) שבאפשרית האדם להיות שליט ברוחו ב) שזהו ענין של שלטון והכרח, שבזה הכל שוין, ולא אתהפכא, ז. א. שמזמן לזמן אפשר שהיצר יחדש המלחמה, אלא שגם אז הקב"ה עוזרו יעוין שם בתניא.

בעת רצון יזכירו כל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'תפד

תניא קדישא: פי"ב.