ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תפה

ב"ה, א' מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך דוד הכהן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז תמוז.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה.

ובודאי למותר להאריך שהלימוד צריך להיות בהתמדה ושקידה הן בנגלה דתורה והן בפנימיות התורה היא היא תורת החסידות, שנוסף על העיקר שזהו ציווי השי"ת הרי זה גם צנור וכלי לקבלת ברכת השי"ת במילוי משאלות לבבו לטובה, והובטחנו אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

לשאלתו בשיעורי חת"ת (חומש תהלים ותניא) שלפעמים לומדם בלילה, באיזה לילה ימלא החסר ביום.

כפי ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, הוא הלילה שלאחריו, אלא שבנוגע לתהלים, מנהגנו לא לאמרו משקיעת החמה ועד חצות לילה (מלבד ביום הכיפורים וכיו"ב).

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תפה

בשיעורי חת"ת: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'רצב, ובהנסמן בהערות שם. לקו"ש חי"ח ע' 435.

והובטחנו: יומא לט, א.

מנהגנו: ראה גם לעיל אגרת ח'רמב, ובהנסמן בהערות שם.