ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תפו

ב"ה, ב' מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת "תקות חיים" אשר בעיה"ק

ירושלים ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"א תמוז עם המצורף אליו,

בו כותבים אודות תכנית עבודתם להיות רוח שפלים לעודדם וכו',

ובודאי הנקודה הפנימית לחזק בין העולם באה"ק ת"ו עניני היהדות המסורתית ולהפיצה ולרוממה, שהרי עלו לארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון אשר יצליחו בפעולות האמורות להיטיב לבני ישראל בגשם וברוח, אשר יחדיו יהלכון, שהרי ישראל גוי אחד הם בארץ, וכפירוש רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, שממשיכים האחדות גם בעניני ארץ.

והרי זקוקים לעבודה זו במיוחד בימים אלו בין המצרים, שצריך להיות התקון לעומת המעוות, תמורת שנאת חנם, אהבת חנם.

ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות מתחיל מהבעש"ט ורבנו הזקן ותלמידיהם, גודל ענין דאהבת ישראל.

בכבוד ובברכה.

נ. ב. מתאים למ"ש חבר אני לכל אשר יראוך, מצו"פ המחאתי פרטית השתתפותי סמלית.

ח'תפו

וכפירוש: ראה גם לעיל אגרת ח'תיד, ובהנסמן בהערות שם.