ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תפז

ב"ה, ג' מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט תמוז.

בעת רצון יזכירו כל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובודאי למותר להאריך אשר הדרך והכלי לקבלת ברכת השי"ת היא הנהגה בחיי היום יומים מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצוותי' עליהן נאמר וחי בהם,

ובגיל כשלו, לכל לראש התמדה ושקידה בלימוד התורה נגלה וחסידות וכמו שכתבתי לו מלפני זמן בכגון זה ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. לשאלתו בפתגם רז"ל, אין לך דבר העומד בפני הרצון*, והרי אמרו רז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

לפלא הקושיא, שהרי הפתגם הוא בנוגע לעניני תורה ומצות, היינו יראת שמים שאף שהכל בידי שמים, הר"ז חוץ מיראת שמים.

ח'תפז

*) זח"ב קסב, רע"ב.

ח'תפט

מו"ה שניאור זלמן: דוכמן, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תתנט, ובהנסמן בהערות שם.

ה' מנחם אב הילולא: שם הגדולים (להחיד"א) בערכו. וראה ג"כ תענית כו, א.

הגאולה תלוי': ראה אגה"ק ס"ד.

בארץ חיים: ארץ ישראל (יחזקאל כו, כ. אדר"נ ספל"ד. חז"א קטו, א).

ויהפכו.. המצרים: עייג"כ רשימות אדמו"ר הצ"צ לאיכה [אוה"ת נ"ך (כרך ב) ע' א'לו] (הג"ה עה"פ איכה, ושם סו"פ ג').