ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תפט

ב"ה, ה' מנחם-אב, הילולא של האריז"ל החי

ה'תשכ"ב. ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שניאור

זלמן שי' הלוי

שלום וברכה!

נעם לי להודע מההתעוררות להוספה בפעולות לטובת כולל חב"ד רמבעה"ן, מיסודו של כ"ק אדמו"ר הזקן ובהנהלתו ואחריו כ"ק רבותינו נשיאינו ועד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

אשר אם בזמנם אז חיבה יתירה נודעת מהם לפעולות לטובת הכולל חב"ד,

עאכו"כ בדורנו ובזמננו עקבות משיחא ממש,

וכיון אשר הגאולה תלוי' במעשינו ועבודתינו, מובן אשר בתקופה זו ביחוד הזמן גרמא לענינים השייכים לארצנו הקדושה, פעולות אשר על ידן יתוסף בארץ חיים זו בלימוד תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמרו וחי בהם,

והרי זוהי מטרת ותכלית כולל חב"ד, כמבואר במכתבי רבותינו נשיאינו בזה בארוכה.

ויהי רצון אשר פעולות האמורות, ביחד עם הפצת מעינות דברי אלקים חיים חוצה, תמהרנה הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו ממש.

ויהפכו ימים אלו - דבין המצרים - לששון ולשמחה.

בכבוד ובברכה לכל המשתתפים בהנ"ל - העושים והמעשים גם יחד - שליט"א.

מ. שניאורסאהן