ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תצג

ב"ה, ט"ו מנחם אב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

חניכי קבוצת "שבט נפתלי" בגן ישראל,

בכפר חב"ד,

האברכים...

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבכם ונהניתי מהחלטתכם הטובה להמשיך באמירת תהלים בשיעור יומי, וכיון שמצוה גוררת מצוה, בודאי שילכו מחיל אל חיל בלימוד התורה וקיום המצוות, בשמחה והתלהבות חסידותית, ובהשפעה טובה על זולתם.

כבקשתכם, אזכיר אתכם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבכם לטובה.

ובעמדנו ביום סגולה, חמשה עשר באב, שלא היו ימים טובים כמותו בישראל, כדבר משנה, והבא תיכף אחר תקופת בין המצרים לזכר החורבן, שזכרון ימים אלו הוא כדי לתקן את המעוות ולקרב את הגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו, יהי רצון שכל אחד ואחד יזכה לגאולה פרטית על ידי התחזקות בתורה ומצוות ומעשים טובים בחיי היום-יום, שהגאולה הפרטית היא הקדמה לגאולה הכללית במהרה בימינו.

ינעם לי לקבל בשורות טובות מכל אחד ואחד מכם, והשי"ת יצליח את דרככם.

בברכה.

ח'תצג

כדבר משנה: תענית כו, ב.